تصویر عنوان

سمپاش ذنبه ای

سمپاش ذنبه ای مدل :dd-z

مجهز به شیلنگ و متعلقات

قابلیت جابجایی آسان

مجهز به شیلنگ برگردان بمنظور مخلوط کردن سموم داخل تانک