تصویر عنوان

خاک ورز قلمی مجهز به غلطک (چیزل)

خاک ورز قلمی مجهز به غلطک (چیزل)

دستـگاه گاوآهن قلمی مجهز به غلطک (چیزل) بدون زیر و رو کردن خاک، به منظور نفوذ در خاک و شکستن لایه های سخت زیرین آن و همچنین برای شخم زدن و خرد کردن کلوخ ها بکار می رود و با حفظ بقایای گیاهان در سطح خاک از فرسـایش و تبخیـر رطوبت خاک جلوگیری می شود.  این دستگاه در مدل های مختلف برای انواع تراکتورها طـراحی و تولیـد می شود. دلتا دشت توانایی تولید چیزل های 5 ، 7 و 9 شاخه با مشخصات ذیل را داراست: