بهزاد احمدی

بهزاد احمدی

رهبر شرکت

متولد شده در:February 24, 1988
E-postayoremail@youremail.com
تلفن*33255255555
زندگی می کند در:اردبیل خیابان شریعتی
تحصیلاتدانشگاه اقتصاد لندن