هستی رضایی

هستی رضایی

مؤسس و مدیر عامل

متولد شده در:February 24, 1988
E-postayoumail@youremail.com
تلفن*3325256555
زندگی می کند در:کرج بلوار موذن ساختمان توحید
تحصیلاتدانشگاه اقتصاد لندن